MedlemsBetingelser

Hvilke rettigheter og plikter har du som medlem hos oss? Hva forplikter vi oss til å gjøre?

Gjelder fra 26.03.2022

1. Rettigheter og plikter

Medlemmet

 • Medlemskontrakten er personlig og kan ikke overdras til andre. Det er ikke tillatt å trene ved bruk av andres medlemskap. 
 • Man må være fylt 18 år for å kunne tegne medlemskontrakt. Gyldig legitimasjon må fremvises ved kontraktsinngåelse og på forespørsel. Er du under 18 må en foresatt signere og godkjenne medlemskontrakten. 
 • Informasjon. Medlemmet godtar at informasjon som omhandler medlemmet, og som er relevant for trening, kan utveksles mellom senterets medarbeidere. Videre godkjennes det at oppgitt e-postadresse og mobiltelefonnummer kan benyttes til å sende ut relevant informasjon om virksomheten, medlemskapet og betalinger. 
 • Endringer. Y3T Repeat forbeholder seg retten til å endre på treningstilbud og treningsavgift med 1 måneds varsel. 
 • Y3T Repeat forbeholder seg retten til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart. 
 • På Y3T Repeat foregår all trening på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha en helsetilstand som gjør at de trygt kan benytte seg av senteret. Y3T Repeat fraskriver seg ethvert ansvar på tap og/eller skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler. 
 • Treningssenteret er tv-overvåket. Ved hærverk av utstyr kan du bli erstatningspliktig for kostnaden av å utbedre skaden. 
 • Medlemmer skal ALLTID registrere seg ved adgang til Y3T Repeat med adgangskort / app. Det er ikke tillatt å ta med venner eller slippe inn personer som ikke har gyldig medlemskap inn på senteret. Dette gjelder også andre som har avsluttet, misligholdt eller fryst sitt medlemskap på senteret. Ved misbruk har Y3T Repeat rett til å avslutte medlemskapet, sant at dette kan medføre et tilleggsgebyr på kr. 2500,-. Jevnlige stikkprøvekontroller gjennomføres. 
 • Tap. Ved tap av adgangstegn må medlemmet varsle senteret umiddelbart slik at dette sperres. Hvis senteret lider noen former for økonomisk tap (tyveri, hærverk osv) pga medlemmets mistede adgangstegn før dette er registrert mistet, kan medlemmet bli stilt til erstatningspliktig ansvar for tapet. Medlemmet må betale for nytt adgangstegn iht gjeldene prisliste.  
 • Overtredelse. Medlemmet plikter å holde seg orientert om og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse av betingelser eller regler, kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.
 • //
 • Plikter alltid å ha på seg sitt medlemskort under besøk i senteret, også under trening.
 • Ved brudd på medlemsbetingelser eller regler og retningslinjer, kan Y3T Repeat til enhver tid si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning.
 • Plikter å vise gyldig legitimasjon ved inngåelse av medlemskap.
 • Plikter å holde kontaktinformasjon, du opplyser ved din innmelding, oppdatert gjennom hele ditt medlemskap hos Y3T Repeat.
 • Plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto m.m.
 • Må, ved endring av bankkonto, besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig AvtaleGiro beløp fra riktig konto.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
 • Plikter å oppgi endring av medlemsstatus.
 • Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift dersom senteret må holdes stengt ved uforutsette avbrudd i driften.
 • Utelatelse av fremmøte fritar ikke for treningsavgift. Manglende innbetaling vil bli innkrevd i henhold til gjeldende regelverk.
 • Har 14 dagers angrefrist fra startdato for medlemskapet.
 • Som medlem hos Y3T Repeat bekrefter du at du ikke bruker noen form for stimuli eller doping som står oppført under Antidoping Norge sin liste. Ved mistanke vil du frivillig la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.
 • Plikter å gjøre seg kjent med branninstruks på senteret.
 • Ved brann avslutt trening umiddelbart og forlat lokalet gjennom nærmeste nødutgang.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for personskader, tap av eller skade på eiendeler pga. Innbrudd eller andre årsaker.
 • Aksepterer at Y3T Repeat fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet.
 • Ved uforsvarlig bruk av utstyret kan medlemmet holdes erstatningsansvarlig for reparasjon og skader

Y3T Repeat

 • Kan foreta automatisk adgangskontroll.
 • Vil kunne sjekke og kreve kopi av ID på medlemskap.
 • Ved mistanke om misbruk av medlemstegn forbeholder Y3T Repeat seg retten til å konfiskere medlemstegnet inntil rett identitet er fastslått.
 • Y3T Repeat kan i særlige tilfeller utestenge medlemmer med inntil to uker av gangen dersom medlemmets opptreden og helsemessige tilstand tilsier at medlemmets eller øvrige medlemmers sikkerhet ikke er godt nok ivaretatt ved Y3T Repeat treningsstudio.
 • All informasjon lagret i Y3T Repeat medlemsdatabase vil kun benyttes internt. Y3T Repeat vil ikke videreformidle informasjonen til andre parter.
 • Skal tilrettelegge trening/mosjon slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet.
 • Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
 • Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende.
 • Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor Y3T Repeat’s kontroll.
 • Forbeholder seg retten til å begrense antall deltagere i gruppesaler, og på senteret generelt.
 • Y3T Repeat kan ikke alltid garantere plass på Medlemmets valg av treningssenter, treningsaktivitet eller tilbud, der deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir.
 • Barn under 16 år skal ikke trene eller oppholde seg i treningslokalene.
 • Lokalene er TV-overvåket og aktuelle opptak vil bli avspilt ved uregelmessigheter og ved ureglementert adgang. Sikkerhetskontroller forekommer med jevne mellomrom. Ved mistanke om kriminelle handlinger på senteret vil videomateriale overleveres politiet

2. Generelle kontraktsbestemmelser

Medlemskapet er et løpende avtaleforhold og gjelder inntil medlemmet selv sier opp avtalen. Bindingstid må fullføres. Ved oppsigelse må det sendes skriftlig til post@repeat-lillestrom.no og da er det 1 mnd oppsigelsestid. Dvs. medlemskapet gjelder da inneværende måned, pluss neste.

MedlemsKORT

Alle nye medlemmer får personlig medlemskort ved innmelding om de ønsker dette. Hvis ikke brukes vår app / min side via mobiltelefon som adganstegn. Ved tapt eller ødelagt medlemskort, utstedes nytt medlemskort mot avgift. Husk at Y3T Repeat ikke alltid er bemannet, og det er ikke mulig for andre å slippe deg inn. Bruker du en annens persons medlemskort vil dere bli utestengt. Medlemskort gjelder på lik linje som et busskort og det skal medbringes.

Bindingstid

Medlemmer må selv sette seg inn i sitt abonnements bindingstid.

Medlemskapstyper

Din medlemskapstype bestemmer hvilket tilbud du som medlem har. 

Ta med en venn

Enkelte dager har du mulighet til å ta med en venn på trening. Disse vilkårene supplerer grunnavtalen som eksisterer mellom Y3T Repeat og medlem.
Hvilke dager dette er mulig vil bli godt opplyst om i forkant. Utenfor disse opplyste dagene gjelder oveennevte betingelser og alle som trener på 
Y3T Repeat skal ha medlemskap eller dagspass. Dagspass kan kjøpes om du kun ønsker tilgang 1 dag / drop in.  

 • Medbragt venn må være fylt 16 år.
 • Eier av medlemskapet er selv ansvarlig for personen som tas med på trening.
 • Medbragt venn plikter å følge Y3T Repeat sine til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer.
 • Y3T Repeat forbeholder seg retten til å kunne begrense adgangen til å ta med en venn om kapasiteten er overskredet

Oppgradering/neDGRADERING av medlemskap

Som medlem hos Y3T Repeat kan du når som helst oppgradere ditt medlemskap. Ved nedgradering av medlemskapet skal du som minimum tilkjennegi at du ønsker å nedgradere ditt medlemskap skriftlig. Det skal minimum opplyses om ditt fornavn, etternavn, fødselsdato. Oppgradering er gjeldende fra den dagen vi mottar den. Ønsker du å nedgradere medlemskapet vil bindingstiden komme i tillegg.

HA MOBILEN PÅ LYDLØS

Vis hensyn ved mobilbruk! Ha telefonen på lydløs, ta samtalene uten sjenanse for andre medlemmer og ta ikke bilder som involverer andre medlemmer

3. Betalingsbetingelser for medlemsavtalen

Månedlig

Ved innmelding betaler man medlemsavgift for 1 måned av gangen. Dette trekkes direkte fra din konto ved innmelding. Du får direkte adgang og medlemskapet aktiveres når betalingskort er lagt inn / beløp trukket. Medlemskort avhentes i betjent tidsrom når avtale er inngått. Medlemmet betaler medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Y3T Repeat forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved andre prisendringer vil Y3T Repeat gi 60 dagers varsel på e-post/sms, slik at du kan melde deg ut dersom du ikke ønsker å akseptere prisøkningen.

 • Betalingsvilkår. Treningsavgift for første måned betales ved innmelding. Deretter blir avtalt månedlig beløp trukket fra konto til samme dato som du meldte deg inn. 

Månedlig pt medlemskap

Medlemskapet inkluderer alle rettigheter som bruk at gym og tilgang til gruppetimer. I tillegg vil du få 1 PT-time hver eller annenhver uke i 6 måneder. Dette avtales direkte med din Personlige Trener uke for uke. Hvis medlemmet ikke dukker opp på avtalt time, vil timen bortfalle. Om du skal reise bort eller opplever sykdom, kan dette avtales direkte med oss, slik at vi kan forskyve medlemskapet. Husk å ha god kommunikasjon med din PT mht timeavtaler.

Kontant forskuddsbetaling for lengre periode

Ved kontant forskuddsbetalt medlemskap betaler man medlemsavgift for medlemskapets varighet. Medlemmet betaler medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Det blir ikke foretatt prisjustering i kontantmedlemskapets løpetid og avtalen kan ikke sies opp innenfor den forhåndsbetalte perioden. Vi tilbakebetaler ikke forskuddsbetalinger.

4. uteblivende betaling

Uteblivende trekk

Dersom ikke månedsavgiften lar seg trekke, vil Y3T Repeat via inkassobyrå anmode medlemmet omgående og senest innen 31 dager om å betale månedsavgift inklusive purregebyr. Y3T Repeat i samarbeid med inkassobyrå forbeholder seg retten til å debitere rente i henhold til lov, administrative gebyrer, purregebyrer og inkassokostnader ved for sen eller uteblitt betaling

5. Oppsigelse av løpende medlemsavtaler (gjelder ikke kontantavtaler)

5.1 Oppsigelse av medlemskapet

Ønsker du å si opp medlemskapet ditt hos Y3T Repeat kan det gjøres på følgende måter:

 1. Du kan henvende deg personlig til våre ansatte.
 2. Du kan gjøre det via e-post til vår medlemsservice post@repeat-lillestrom.no.

Ved oppsigelse av medlemskapet skal du som minimum tilkjennegi at du ønsker å si opp medlemskapet og opplyse ditt fornavn, etternavn, fødselsdato og senteret du tilhører. En oppsigelse er gjeldende fra den dagen vi mottar den. Oppsigelsestiden er (1) en måned regnet fra første månedsskifte etter dato for oppsigelse. Det må derfor betales en månedsavgift til, men medlemmet kan selvfølgelig også trene denne måneden. Kontrakt med 6 – 12 måneders bindingstid kan sies opp etter 6 – 12 måneder. Etter dette har kontrakten samme oppsigelsestid som kontrakt uten binding. For kontrakt uten binding, er det oppsigelsestid på 1 måned regnet fra første månedsskifte etter at oppsigelsen er registrert. Avdraget i oppsigelsesmåneden skal betales i sin helhet, uavhengig av datoen innmeldingen fant sted. 

5.2 Tvister og dokumentasjon

Dersom det oppstår tvil om et medlemskap er oppsagt, skal du som medlem kunne bevise at det har skjedd en korrekt oppsigelse i henhold til punkt 5.1.

6. Frys av medlemsavtalen

Du har mulighet for å fryse ditt medlemskap. Frysperioden må være minimum (1) en måned. Ditt medlemskap vil uten varsle starte automatisk når frysperioden utløper.

Alle typer medlemskap kan fryses avgiftsfritt ved følgende dokumenterte grunner:

 1. Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at du ikke kan trene.
 2. Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
 3. Utstasjonering i jobb, militærtjeneste eller studier på steder hvor Y3T Repeat ikke er lokalisert.
 4. Ved lengre ferie/reise, og reisedokumenter kan fremvises.

Frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjonen må følge fryssøknaden. Frys gjennomføres kun ved på forhånd fastsatt start og sluttdato. Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Vær oppmerksom på at medlemskap ikke kan avsluttes i fryst periode.

7. OPPHØR av medlemsavtalen

Y3T Repeat forbeholder seg retten til å heve medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på Y3T Repeat interne retningslinjer:

 • Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte.
 • Misbruker medlemskort.
 • Slipper inn en annen med ditt personlige adgangskort.
 • Tyveri fra senteret eller medlemmene.
 • Ikke oppfyller aldersgrense, eller ikke har gyldig fullmakt fra foresatte.
 • Ikke betaler medlemsavgift i 2 måneder eller mer.
 • På grunn av helsemessig tilstand kan ta skade av Y3T Repeat’s tilbud.
 • På en eller annen måte opptrer mot Y3T Repeat’s interesser og formål.
 • Nyter alkohol/rusmidler, eller oppholder seg i ruspåvirket tilstand i våre lokaler.
 • Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte.
 • Dersom avlagt positiv dopingprøve eller ved mistanke om doping om medlemmet ikke avlegger dopingtest.
 • Ved diskriminerende opptreden eller atferd ovenfor ansatte, medlemmer eller andre personer som er tilknyttet treningssenteret.

Dersom oppsigelsen følger som brudd på medlemsavtalen og/eller brudd på interne regler og retningslinjer i Y3T Repeat kan medlemskapet sies opp med umiddelbar virkning, og innbetalt medlemsavgift blir ikke refundert

14 dagers pengene tilbake-garanti

Vi er så sikre på at du vil trives hos oss at de første 14 dagene kan du få alle pengene tilbake om du ikke er fornøyd. 

Etter det følger du de regler som gjelder ditt medlemskap.

Y3T Repeat

Y3T Repeat

Svarer normalt innen 1 time

I will be back soon

Y3T Repeat

Hei, 

Hva Kan vi hjelpe deg med? 

Mvh Y3T Repeat 

Messenger